NEW TESLIANUM ALMANAC NO.5

The Fifth number of the TESLIANUM Almanac represents the rounding of our journey in the discovery of the image, work, and heritage of Nikola Tesla; and this time in a unique way and through the element of the highest cognizance, the comprehension of ourselves, the comprehension of Nature and the discovery of Space. The fifth number is dedicated to the fifth element – the Ether, Akasha, the Zero Point Field, Quintessence, and all those knowledge that in a miraculous way in these challenging times have been rediscovered on this significant element. On questions about how we wish to live and act – as a Reactor Man, as Transformator Man, or as a generator Man, we are offering our insights for your knowledge and thinking. Nikola Tesla was a model Generator Man, a genius creator, and a visionary creator. The way Nikola tesla observed and worked with ether, what has been written about it, and how can we apprehend this deeper and with even more quality, in relation to the times we are living in today? The fifth element of our Almanac shows all the Power of the present moment, regardless of when this present moment is happening.

Mirjana Prljevic
Author of TESLIANUM Almanac

Пети број ТЕСЛИАНУМ Алманаха представља заокружење нашег пута спознаје лика, дела и наслеђа Николе Тесле, и то овога пута на јединствен начин и кроз елемент највише спознаје. Спознаје нас самих, спознаје природе и откривања Свемира. Пети број је посвећен Петом елементу – Етру, Акаши, Пољу нулте тачке, Квинтесенци и свим оним знањима која су на чудесан начин у ова изазовна времена поново откривена о овом значајном елементу. На питања како желимо да живимо и делујемо – као човек реактор, као човек трансформатор, или као човек генератор, ми пружамо наше увиде вама на знање и размишљање. Никола Тесла је био пример модела човека – генератора, генијалног ствараоца и креатора који је имао визију. Како је Никола Тесла гледао и радио са етром, шта је о томе записано, и како то данас можемо спознати још квалитетније и дубље у односу на време које живимо сада? Пети број нашег Алманаха показује сву Моћ садашњег тренутка, без обзира када се то сада догађа.

Мирјана Прљевић
Аутор ТЕСЛИАНУМ Алманах

TESLIANUM ALMANAC

With the SPECIAL EDITION issue of the TESLIANUM Almanac, we affirm our unique position on the global market as the first Analog-Digital Almanac of applied science on the World inspired by Nikola Tesla. In this SE Almanac, we’ve included five AR posters that are integral parts of our project “T2: TESLA SQUARE – Digital transformation, influence of analog and digital signals on the mind’s perception”. Today, AR – Augmented Reality has helped us to make a great leap forward in the domain of presenting audio-visual messages. Our five AR posters provide You with answers to five questions: What is the Mind – What is Digital transformation – Analog and digital signals in the harmony of mind – Energy, frequency, vibration – Nikola Tesla: Mastering the mind’s eye.

Many hold to the claim that Man let to this situation on Earth through his behavior. Others say this is not entirely true, rather that planet Earth itself has its cycles and rhythm. Elsewhere, there are claims that everything is in harmony of intergalactic and cosmic proportions. It is possible that everyone is right, because the truth does lie in a multidimensional observation of the problems on Earth. As Siddhārtha Gautama said a long time ago: “The mind is the origin of all things; the mind creates them and rules over them.”

Mirjana Prljevic

Author of TESLIANUM Almanac                                                      www.prljevic.com

O ALMANASIMA
Ова изузетна публикација на 74 стране пружа увид у живот и рад највећег проналазача свих времена Николе Тесле, те његово стваралаштво приближава широкој публици. Када смо одлучили да приредимо ТЕСЛИАНУМ Алманах, имали смо намеру да вам дочарамо, онолико колико је то у нашој могућности, Ум Николе Тесле, тај фасцинантни, јединствени, отворен, конструктиван и, изнад свега Слободан Ум који нам је оставио бескрајно пуно блага које и данас користимо. Теслианум Алманах је пригодна награда за успешне ђаке, инспирација за будуће велике умове који сада седе у школским клупама, али и њихове наставнике, неизоставан део сваке библиотеке, како школске тако и кућне.

ТЕСЛИАНУМ АЛМАНАХ

ТЕСЛИАНУМ АЛМАНАХ 2016

ТЕСЛИАНУМ АЛМАНАХ 2018

ТЕСЛИАНУМ АЛМАНАХ 2019

ТЕСЛИАНУМ АЛМАНАХ 2020

Поводом 160 година од дана рођења Николе Тесле, Центар ТЕСЛИАНУМ дарује ТЕСЛИАНУМ Алманах широј читалачкој публици. Када смо одлучили да приредимо ТЕСЛИАНУМ Алманах, имали смо намеру да вам дочарамо, онолико колико је то у нашој могућности, Ум Николе Тесле. Прошлост, садашњост и будућност уз и са Николом Теслом. Никола Тесла је имао важних порука за нас и оне су уткане у садржину Алманаха, да нас још једном подсете и опомену на сопствено понашање, изборе које чинимо и одлуке које доносимо.

ТЕСЛИАНУМ Алманах у свом другом издању потврђује да су Дух и Дело Николе Тесле присутнији у нашим животима више него икада раније. Чак и за време живота самога Тесле. Ми овим путем управо нудимо обиље порука, сазнања и техника на које нас је инспирисао Никола Тесла својим животом и делом. Тако су три основне теме које обрађујемо у Алманаху: Енергија, Образовање, и Роботика. Свака од ових тема отвара пуно питања у одговору на данашњи велики изазов како целокупног човечанства, тако и самог човека као јединке система.

ТЕСЛИАНУМ Алманах у свом трећем издању дефинише и појашњава три важне области и елемента наше структуре, нашег деловања и окружења. То су: Вода – Екологија, Комуникација, Дигитално доба – Револуција 4.0. Последице које сносимо свакодневним енергетским преплитањима на нивоу сопствене личности у интеракцијама са другима, те спознаје колико на личном нивоу доприносимо како напретку човечанства и друштва, тако и очувању природе, јесу од централне важности за овогодишњи Алманах.

Четвртим бројем ТЕСЛИАНУМ Алманаха потврђујемо јединствену позицију на светском тржишту првог аналогно-дигиталног Алманаха примењене науке. Дарујемо Вам важне поруке у три основне теме: Планета Земља, Култура живота и Дигитална трансформација: Мистерије ума. У овогодишњем Алманаху се налази и пет поклон АР-постера, који су саставни део нашег пројекта Т²: ТЕСЛА СQУАРЕ. Све о нашим пројектима можете погледати на сајту  www.teslasquare.com

TESLIANUM ALMANAC

TESLIANUM ALMANAC 2016

TESLIANUM ALMANAC 2018

TESLIANUM ALMANAC 2019

TESLIANUM ALMANAC 2020

160 years on from the birth of Nikola Tesla, Center TESLIANUM would like to offer the Almanac Teslianum to the general public as a gift. When we decided to compile the Almanac Teslianum, our intention was to help recreate, to the best of our ability, the Mind of Nikola Tesla. Past, Present and Future with and behind Nikola Tesla. Nikola Tesla had very important messages for us and they have been woven into Almanac’s contents to remind us and warn us once again of our own behavior, the choices we act upon, and the decisions we make.

It its second edition, the TESLIANUM Almanac affirms that the Spirit and the Work of Nikola Tesla are now more present in our lives than they have ever been before. Even during the life of Nikola Tesla himself. Here, we offer an array of ideas, findings, and techniques for which we were inspired by Nikola Tesla’s life and work. Thus, the three essential themes we refer to in the Almanac are: Energy, Education, and Robotics. Each of these themes opens many questions in answering the great challenge of today, both for the humanity as a whole, and for the individual as a part of the system.

In its third edition, the TESLIANUM Almanac defines and explains three important fields and elements of our structure, our action, and environment. These are: Water – Ecology, Communication, Digital Era – Revolution 4.0. The consequences we suffer by everyday energy intertwining on the level of our own personality through interactions with other people, and the understanding of how much we contribute on a personal level to the progress of humanity and society, as well as the preservation of nature, are the central values of this year’s Almanac.

 

With the fourth issue of the TESLIANUM Almanac, we confirm the unique position on the world market of the first analog-digital Almanac of Applied Science. We give you important messages in three basic themes: Planet Earth, Culture of Life and Digital Transformation: Mysteries of the Mind. This year’s Almanac also includes five gift AR-posters, which are an integral part of our project T²: TESLA SQUARE. You can see all about our projects at our www.teslasquare.com

КОНТАКТ